image image image image image image

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
สัญลักษณ์เป็นรูปตรีเอกานุภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมสามด้าน หรือสามมิติของการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
ที่มุ่งเน้นในการบริหารวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคนระดับกลางให้แก่สังคมโดยเน้นด้านแรก คือ
การบริหารงานบุคคลทั้งที่เป็น ครู นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้านที่สองเน้นด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ในนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน
ด้านการอาชีพทางธุรกิจ ด้านที่สามเป็นการเน้นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
สามารถเรียนรู้และใช้อุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้คล่องแคล่วเปี่ยมด้วยทักษะทุกประการ

สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็ก 4 รูป ในสามเหลี่ยมใหญ่นั้น หมายถึง ปรัชญาหลัก 4 ประการ ของวิทยาลัย คือสามเหลี่ยมสีแดง
รูปแรกหมายถึง มุ่งฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มี “ทักษะเป็นเลิศ” ในงานอาชีพด้านธุรกิจและพณิชยกรรม สามเหลี่ยมสีแดง
รูปที่ 2 หมายถึง วิทยาลัยจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า และ “ก้าวนำวิชาการ” ในสังคมการศึกษามีความทันสมัย
ตลอดไป สามเหลี่ยมสีแดงรูปที่ 3 หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่จะฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่องานอาชีพโดยมุ่งที่ความ “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ส่วนสัญลักษณ์สามเหลี่ยมรูปที่ 4 เป็นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยสามเหลี่ยมสีแดง 3 รูปนั้น หมายถึง ความเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยให้มี “คุณธรรม” พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์ เข้าใจมนุษย์สามารถอยู่
และทำงานด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงโดยยึดหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย เพราะบุคคล
ที่แม้มีความรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพเพียงใด ถ้าขาด “คุณธรรม” ก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญในชีวิตที่สมบูรณ์ได้ยาก

ความสัมฤทธิ์ผลตามแนวปรัชญาทั้ง 4 นี้ ขึ้นอยู่กับ 3 ด้านของสามเหลี่ยมใหญ่คือ บุคลากร หลักสูตรและเทคโนโลยีที่ใช้
ในการเรียนการสอน

ยิ่งกว่านั้น เส้นลายตามแนวนอน หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสมบูรณ์ที่นักเรียนนักศึกษาอาจยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่ง
วิทยาลัยจะเพียรพยายามให้เกิดความสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ สามเหลี่ยม และภาพรวมของวิทยาลัยที่เป็น
กรอบสามเหลี่ยมใหญ่ที่สุดนั้น

ดังนั้นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่บนหน้าอกเสื้อของนักศึกษาก็ดี หน้าวิทยาลัย หรือในสมุด หนังสือและอื่น ๆ
นั้นก็คือ ที่รวมของปรัชญาของวิทยาลัยที่สมบูรณ์ที่สุดที่อยู่ในสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวภายในสามเหลี่ยม
ที่เรียกว่า “ตรีเอกานุภาพ” โดยบรรจุความหมายตามปรัชญาของวิทยาลัยไว้ในสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้

“ทักษะเป็นเลิศ           เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนำวิชาการ            เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”