image image image image image image

 

ประวัติวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC’S PROFILE)

     โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE NONTHABURI) คือสถาบัน
การศึกษาระดับ อาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
เป็นสถาบันที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี
พ.ศ.2522
    

     สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ได้นำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้สอนเป็นแห่งแรก โดยทางสถาบันฯ ได้เน้นการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และด้วยความสัมฤทธิ์ผลในการสอนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่สถาบันฯ ได้ผลิตนักศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษา
ต่างประเทศ กว่า 1,000,000 คน พร้อมแต่งตำราเรียนเองมากกว่า 100 รายวิชา และได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการการเรียน
การสอนหลักสูตร คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ออกไปยังเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคกว่า
20 สาขาทั่วประเทศ จนได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศที่ใหญ่
ทันสมัยและมีมาตรฐานที่สุด ในประเทศไทย โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายเป็นประกัน และที่ภาคภูมิใจ
มากที่สุด คือ สถาบันฯ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2538 ปี 2545 และปี 2550
    

      เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ การขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วสถาบันจึงได้ก่อตั้ง
“โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ” “SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE (SBAC)” ขึ้น ในปี พ.ศ.2539
ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญ
ด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์และด้านภาษาต่างประเทศไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
เพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อีก 1 แห่ง
ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามภาวะสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษามากมาย และที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือ
โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ประจำปี 2546 และปี 2550 และในปี 2553 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถาบันการศึกษาในเครือได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” และขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมเป็น วิทยาเขต รังสิต

SBAC’S PROFILE
     Siam Business Administration College (SBAC) is the institution, a part of the growing Siam Computer and
Language Institute’s (SCL) family. In 1979, SCL was the first school established for studying and teaching
of computer and language curriculum in Thailand. This newest member of the SCL family SBAC was created
under the leadership of the top educators in Thailand.

     Siam Computer and Language has always emphasizedthe learning of both theory and skill operations.
The same objective will be the cornerstone of SBAC’S commitment to its students. Over the 20 years since
SCL’s founding, over 1,000,000 students have become skillfull in computer operations and foreign languages
(English and Japanese). There are over 20 branches of SCL in Thailand to make this possible.SBAC, teaching
the long curriculum of the Ministry of Education, will be as widely accepted because it joins
Siam Computer and Language Institute’s as big, modern, by using the best educational standards in Thailand. Those
standards were acclaimed when Siam Computer and Language Institute received award from His Majesty the King
in 1995, 2002 and 2007 recognizing it for offering of the best vocational education in Bangkok. SBAC as well as SCL
will continue to guarantee the best education available.

     Today many new developments are causing technology and business to expand quickly. SBAC was designed
to produce successful students to be the leaders in these developments. Therefore, two levels of education; Diploma
and Advanced diploma are offered both in Thai and English Programs. Graduating students who receive either
a Diploma or Advanced Diploma will be able to use the computer effectively in their own and related areas of study.
These successful students will be able to work effectively and to continue their studies for a Bachelor’s Degree both
inside and outside the country. 


     For over 10 years of existence, SBAC has many achievements. One of these is the award from His Majesty
the King wihich was acquired in 2003 and 2007, that guarantees quality education and management. Siam Business
Administration College had introduced its new branch, Siam Business Administration College Nonthaburi, in 2007.
It is aimed at providing vocational education exhibiting the highest moral principles, undertaking advanced
academics, acquiring the best possible skills and exploring advanced technologies thus producing graduates that
are competitive in the global marketplace. "In 2010 by the thai Ministry of Education. A beautiful, brand new
campus will open in Rangsit later this year."ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
     แนวความคิดความเชื่อเชิงปรัชญาในการบริหารการเรียนการสอนของฝ่ายบริหารครูอาจารย์และบุคลากรทุก ๆ ระดับ
รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกคนของโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ยึดมั่นร่วมกันคือ

“ทักษะเป็นเลิศ          เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนำวิชาการ           เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

     1. ทักษะเป็นเลิศ หมายถึง โรงเรียนตระหนักในความสำคัญของการผลิตกำลังคนระดับกลางให้ประสบความสำเร็จในการ
งานอาชีพ ด้านพาณิชยกรรมที่ต้องมีทักษะกล้าแกร่ง ชำนาญ ช่ำชอง คล่องแคล่ว และบากบั่นอดทนอย่างแท้จริง
ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งทักษะ
ความรอบรู้ด้านวิชาการเฉพาะอย่าง เฉพาะสาขาที่นักเรียนนักศึกษาตั้งใจและมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพ
     2. เชิดชูคุณธรรม ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์ขาดความสนใจ
ในด้าน จริยธรรม สุนทรียศาสตร์และศีลธรรมที่เป็นหลักของความเป็นมนุษย์ที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โรงเรียนจึงมุ่งเน้น
ที่จะฝึกลักษณะนิสัยควบคุมดูแลความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ความสวยงาม และสุนทรีย์ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของผู้จะประกอบอาชีพด้านพณิชยกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
มุ่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาต
     3. ก้าวนำวิชาการ อาชีพพณิชยกรรมจำเป็นต้องฝึกทักษะด้านภาษาให้เกิดความชำนาญและใช้สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเน้นการเรียนการสอนกับชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาก็ดี การวางแผนแนวปฏิบัติให้นักเรียน
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนก็ดี ล้วนเพื่อเสริมสร้างความเด่นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่งนั้น โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งก้าวนำวิชาการโดยมีอาจารย์
ต่างชาติเป็นผู้สอน นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทยที่ได้เข้าศึกษาจะรอบรู้วิชาการในสาขาอาชีพต่าง ๆ หลากหลาย
จากอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติทำให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลในโลกวิชาการด้านธุรกิจและการพาณิชย์อย่างแน่นอน
     4. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ด้านพาณิชยกรรมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าทางการปฏิบัติและ
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้านเป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษามาช้านาน ซึ่งขณะนี้มี
สถาบันสอนทั่วประเทศหลายสิบแห่ง จึงตระหนักในการแสวงหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือและนวัตกรรมที่นำสมัย
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนจึงตระหนักดีว่าจะต้องก้าวนำทั้งทางด้านวิชาการ พาณิชยกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อให้กุลบุตร-ธิดาที่กำลังใฝ่ใจและปรารถนาจะได้รับบริการจากสถานศึกษา จะได้มีความสามารถรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ
รู้จักใช้ รู้จักปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าต่อการอาชีพอย่างแท้จริงSBAC’S PHILOSOPHY
     SBAC’s philosophy for the operation and administration of teaching and learning is that students, teachers,
and employees at SBAC are committed to:

     * Exhibiting the highest moral principles           * Acquiring the best possible skills
     * Undertaking advanced academics                   * Exploying expert technologies

     SBAC students will acquire expert and professional skills in computer usage and foreign language (English).
Their excellent knowledge will provide them an opportunity to be leaders in their field and related fields of
studying offered by SBAC.
     With the rapid changes in science and technology some of today’s leaders lose sight of the moral,
cultural and creative nature of mankind. SBAC emphasizes the proper habits, behavior and discipline
so our students will have the highest moral principles to work effectively and serve society.
In this way, they will be able to live happily in society and can give of themselves to benefit their
fellow man and their country.
     With the commercial world changing so rapidly the need for expert technologies is critical.
SBAC and research the newest technologies and materials to offer to their students the knowledge
needed for the 21st century. These advanced technologies will offer the vocational students
the most modern scope of study.
     Expert English language proficiency will be emphasized at SBAC. We expect student to practice and
use English in school so they will be able to read, write, listen and speak effectively. With students from
countries other than Thailand in attendance a cross cultural experience with students from other countries
will be a great benefit to the Thai students.
     Advanced academics will give SBAC students the opportunity to develop clearly. Exciting and innovative
ideas are greater than those found in the usual academic world of business and commerce. Marketing
students will simulate professional sales presentations, accounting students will utilize state of the art
case studies, while business computer students will interact with internet and media publications students
will create the most dynamic graphic presentations on their computers. SBAC’s commitment to the
highest quality of advanced academics provides a progressive foundation in all areas of study, so students
enrolling in the school will learn the most modern technology ; how to use it, how to improve it, and how
to apply that technology successfully to their daily lives.

 
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
     โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจได้วางแนวปฏิบัติตามปรัชญาและความคิดความเชื่อสูงสุดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงกำหนดเป็น
วัตถุ ประสงค์ของโรงเรียนเพื่อการจัดการบริหารและการเรียนการสอน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนดังต่อไปนี้
     1. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านการพาณิชยกรรมที่จะเป็นกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยให้มีทักษะ
ความชำนาญในการอาชีพสาขาต่าง ๆ จากสถานประกอบการ ให้มีประสบการณ์ของสภาพเป็นจริงในวงการอาชีพให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความมีทักษะเป็นเลิศในการอาชีพแต่ละสาขาและมีความสามารถในด้านการอบรมคนในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
     2. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาให้เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามิใช่เพียงมุ่งประโยชน์ส่วนตนแต่เป็นผู้
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยมุ่งฝึกและทำกิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักสวยรักงาม มีสุนทรีย์
ในจิตใจ ไม่โหดเหี้ยม ก้าวร้าวและรุนแรง ฝึกความมีระเบียบวินัยสร้างและฝึกคุณลักษณะที่สถานประกอบการและสังคมต้องการ
     3. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความคิดก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม ชอบการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนารู้จักแสวงและค้นหา
วิชาการใหม่ ๆ แล้วนำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกความมีน้ำใจ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งด้าน
การอาชีพและการดำเนินชีวิต
     4. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาค้นคว้าและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการอาชีพและหน้าที่ของตน รู้จักคิดค้นให้เกิดการพัฒนาและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถ
ปรับตนเอง ให้เข้ากับการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมหาแนวทางสร้างกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ และการหาประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยี ให้มาก
     5. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ (North Bangkok College, NBC) ทั้งระดับปริญญาตรีและมหาบัณฑิตต่อไป นอกเหนือจากความสามารถในการ
ประกอบอาชีพได้

 

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
     สัญลักษณ์เป็นรูปตรีเอกานุภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมสามด้าน หรือสามมิติของการบริหารโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้น
ในการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคนระดับกลางให้แก่สังคมโดยเน้นด้านแรก คือ
การบริหารงานบุคคลทั้งที่เป็น ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้านที่สองเน้นด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ในนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน
ด้านการอาชีพทางธุรกิจ ด้านที่สามเป็นการเน้นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
สามารถเรียนรู้และใช้อุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้คล่องแคล่วเปี่ยมด้วยทักษะทุกประการ

     สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็ก 4 รูป ในสามเหลี่ยมใหญ่นั้น หมายถึง ปรัชญาหลัก 4 ประการ ของโรงเรียน คือสามเหลี่ยมสีแดง
รูปแรกหมายถึง มุ่งฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มี “ทักษะเป็นเลิศ” ในงานอาชีพด้านธุรกิจและพณิชยกรรม สามเหลี่ยมสีแดง
รูปที่ 2 หมายถึง โรงเรียนจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า และ “ก้าวนำวิชาการ” ในสังคมการศึกษามีความทันสมัย
ตลอดไป สามเหลี่ยมสีแดงรูปที่ 3 หมายถึง ความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่องานอาชีพโดยมุ่งที่ความ “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
   
    ส่วนสัญลักษณ์สามเหลี่ยมรูปที่ 4 เป็นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยสามเหลี่ยมสีแดง 3 รูปนั้น หมายถึง ความเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนให้มี “คุณธรรม” พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์ เข้าใจมนุษย์สามารถอยู่
และทำงานด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงโดยยึดหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย เพราะบุคคล
ที่แม้มีความรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพเพียงใด ถ้าขาด “คุณธรรม” ก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญในชีวิตที่สมบูรณ์ได้ยาก

     ความสัมฤทธิ์ผลตามแนวปรัชญาทั้ง 4 นี้ ขึ้นอยู่กับ 3 ด้านของสามเหลี่ยมใหญ่คือ บุคลากร หลักสูตรและเทคโนโลยีที่ใช้
ในการเรียนการสอน

     ยิ่งกว่านั้น เส้นลายตามแนวนอน หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสมบูรณ์ที่นักเรียนนักศึกษาอาจยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่ง
โรงเรียนจะเพียรพยายามให้เกิดความสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ สามเหลี่ยม และภาพรวมของโรงเรียนที่เป็น
กรอบสามเหลี่ยมใหญ่ที่สุดนั้น

     ดังนั้นสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ปรากฏอยู่บนหน้าอกเสื้อของนักศึกษาก็ดี หน้าโรงเรียน หรือในสมุด หนังสือและอื่น ๆ
นั้นก็คือ ที่รวมของปรัชญาของโรงเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดที่อยู่ในสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวภายในสามเหลี่ยม
ที่เรียกว่า “ตรีเอกานุภาพ” โดยบรรจุความหมายตามปรัชญาของโรงเรียนไว้ในสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้

     “ทักษะเป็นเลิศ           เชิดชูคุณธรรม
     ก้าวนำวิชาการ            เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

 

สีประจำวิทยาลัยและสีประจำสาขาวิชา
     เนื่องจากโรงเรียนมุ่งผลิตกำลังคนระดับกลางทางด้านพณิชยกรรมสาขาวิชาต่าง ๆ ที่โรงเรียนเปิดสอนด้วยล้วนเป็น
สาขาที่ต้องการฝึกคนให้มีความสะอาดประณีตละเอียดถี่ถ้วน รักสวยรักงาม มีอารมณ์สุนทรีย์ในงานอาชีพและอื่น ๆ
เหล่านี้ย่อมแสดงถึงความบริสุทธิ์ทั้งด้านจิตใจร่างกาย และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงมีเหตุผลที่โรงเรียนจะยึด “สีน้ำเงิน”
เป็นสีประจำของโรงเรียน โดยมีสัญลักษณ์ที่รวมปรัชญาของการบริหารโรงเรียนและการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษา
ไว้ตรงกลางของสีประจำโรงเรียน ส่วนสีประจำสาขาวิชาของนักเรียนนักศึกษาต่าง ๆ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

     1. สาขาวิชาการบัญชี กำหนด “สีขาว” เป็นสีประจำสาขาวิชาที่แสดงถึงนักเรียนนักศึกษา ต้องมีความสะอาด ซื่อสัตย์
สุจริตบริสุทธิ์หนักแน่น ละเอียดรอบคอบในอาชีพการบัญชีเพราะล้วนต้องทำงานกับตัวเลขแทบทั้งสิ้น อีกทั้งต้องอดทน
เสียสละ เวลาในการทำบัญชีให้เสร็จตามกำหนดเวลา แม้ต้องทุ่มเทเวลาส่วนตัวก็ตาม
     2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนด “สีแสด” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้า ความตื่นตัว
ความเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วเพื่อความก้าวหน้าและความเที่ยงตรงของข่าวสารข้อมูลโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
     3. สาขาวิชาการตลาด กำหนด “สีเหลือง” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังและความตื่นตัวของการ
คงอยู่และเจริญก้าวหน้าของธุรกิจใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของการตลาดของธุรกิจนั้น
     4. สาขางานการขาย กำหนด “สีเขียว” เป็นสีประจำสาขาวิชา เพราะการขายย่อมต้องการความเยือกเย็น มุ่งมั่น และอดทน
อาชีพการขายต้องอาศัยจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารอย่างยิ่ง
     5. สาขางานเลขานุการ กำหนด “สีแดง” เป็นสีประจำสาขาวิชาเพราะการเลขานุการต้องการความสดชื่นและสีสันที่จะมี
ผลต่อบรรยากาศการทำงานและการบริหารงาน
     6. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ กำหนด “สีชมพู” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งแสดงถึงสีที่เข้ากันได้กับทุกคนทุกกลุ่ม
ที่จะสามารถสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดเหมือนมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างความรัก รู้จักมักคุ้นกันได้เพราะ
สีชมพูเป็นสีแห่งความรักนั่นเอง
     7. สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ กำหนด "สีฟ้า” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งหมายถึง สีที่สามารถสื่อสาร
กันได้ทั่วโลกอย่างเป็นสากลที่กว้างไกลไร้ขอบเขตของการใช้ภาษาในทุกสาขาวิชาชีพของการพณิชยกรรม
เพราะธุรกิจการค้าและอาชีพบริการต่าง ๆ ย่อมต้องอาศัยภาษากลางที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางและ
ภาษาดังกล่าวได้แก่ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษรวมทั้งภาษาอื่น ๆ อีกด้วย
     8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด “สีม่วง” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งหมายถึงสีที่มีการพัฒนาตลอดเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลให้ระบบสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐ
กิจเปลี่ยนรูปแบบไป ระบบธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้และทันสมัย การได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้การวางแผนและการดำเนิน
กลยุทธ์ในธุรกิจสามารถบรรลุในระดับที่ต้องการ รวมทั้งบทบาทของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการสารสนเทศ
แบบออนไลน์ ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจไปสู่ระบบพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic commerce) ซึ่งเป็นระบบธุรกิจในรูปแบบใหม่ ของตลาดการแข่งขัน
     9. สาขางานการท่องเที่ยว กำหนด “สีน้ำตาล” เป็นสีประจำสาขาเพราะการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ต้องการความสด
ชื่นผสมผสานกับสาระของประสบการณ์และความสุขที่ได้จากการท่องเที่ยว การบริการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว
จึงมุ่งให้ลูกค้าได้ทั้งความสนุกสนาน การพักผ่อน และสาระประโยชน์จากประสบการณ์ตลอดจนสาระความรู้จากสถานที่
บุคคลและสิ่งที่ได้รับจากการพบเห็นและการเรียนรู้อื่น ๆ


ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

     โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กุลบุตรกุลธิดาของผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจว่า
ลูกหลานของท่านจะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง รวมทั้งให้ความรู้ฝึกทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต รวมทั้งมีความเข้าใจและฝึกอบรมให้สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้
โรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่า “ต้นไทร” เป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นมั่นคงให้ความร่มเย็น และความอบอุ่นใจแก่นักเรียนได้ดีที่สุดอันถือ
เป็นการอยู่ในร่มไม้ชายคาเดียวกัน การเรียนการสอนก็จะเรียนและสอนอยู่ร่วมกันแบบ พ่อ แม่ พี่น้องครัวเรือนเดียวกัน ซึ่ง
โรงเรียนก็มีต้นไทรเก่า

 

เพลงประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC  ( มาร์ช SBAC )