เลือกหน้า
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

……………………………………………………

 

      ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)  ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  นั้น  
      บัดนี้ การสอบคัดเลือกและพิจารณานักเรียนทุนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยกำหนดให้มีการรายงานตัวเป็นนักเรียนทุน  ประจำปีการศึกษา 2562   ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561  เวลา 08.00น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ อาคารวิชชนนท์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

 

          เอกสารรายงานตัว      1.สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน        1 ชุด

 

                                            2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง      1 ชุด

 

          รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้    

 

1

นางสาวกชพร

เอ้งฉ้วน

2

นางสาวกนกวรรณ

แซ่ภู่

3

นางสาวกรชนก

รักษาคม

4

นางสาวกรรณิกา

ด้วงเส็ง

5

นางสาวกสิณา

เล็กเขียน

6

นางสาวกัญญาณัฐ

ธนะสุข

7

นางสาวกัญญาณัฐ

กวีกิจพุฒิกุล

8

นางสาวกัญญาพัชญ์

ฤทธิ์วงศ์

9

นางสาวกัญญาภัค

พลมลตรี

10

นางสาวกันธิมา

จิตรแสวง

11

นางสาวกันยา

โมธา

12

นางสาวกิ่งกมล

แข็งขัน

13

นางสาวกุลธิดา

ศรีอินทร์สุทธิ์

14

นางสาวเกศศิณี

จันทร

15

นางสาวขนิษฐา

 เทพแสงทอง

16

นางสาวจรรยา

นิลพันธ์

17

นางสาวจรรยา

แซ่ตั้ง

18

นางสาวจริยา

จำนงค์ทรัพย์

19

นางสาวจันทกานต์

พรมนอก

20

นางสาวจารุวรรณ

แสงจันทร์

21

นางสาวจิราพร

นิยมปัทมะ

22

นางสาวจิราภรณ์

สีเทา

23

นางสาวฐานิดา

สอนโต

24

นางสาวฐิติพร

หวังเจริญ

25

นางสาวฑิฌา

จุ้ยเรือง

26

นางสาวณัฏฐนิชา

พาคาแก้ว

27

นางสาวณัฏธิดา

สุขพงษ์

28

นางสาวณัฐนรี

มีฟัก

29

นางสาวณัฐปภัสร์

ศรีสมบูรณ์

30

นางสาวณัฐมน

ยวงทองคำ

31

นางสาวณัฐริดา

มั่นยืน

32

นางสาวณัฐวดี

วิไลวรรณ

33

นางสาวณัตชา

เผื่อนเผ่าสูง

34

นางสาวทิพย์พวรรณ

ภูดีทิพย์

35

นางสาวทิพย์สุธา

ชินนิเวศน์

36

นางสาวธนัชพร

รอดพรม

37

นางสาวธนิดา

วงละคร

38

นางสาวธมลวรรณ

อิ่มแผ้วพันธุ์

39

นางสาวธวัลหทัย

ชำไชยศรี

40

นางสาวธัญชนก

สองน้อย

41

นางสาวธัญญรัตน์

จันทร์รุ่ง

 42

 นางสาวธัญญรัศม์

 คงพิพัฒน์

43

นางสาวธัญรัศร์

สร้อยสูงเนิน

44

นางสาวธีตา

กิจบัญชาพร

45

นางสาวนภัสศร

รักความสุข

46

นางสาวนวรินทร์

ยุยรัมย์

47

นางสาวนันท์ณภัส

ชมศรี

48

นางสาวนันทพร

บุญเสริม

49

นางสาวน้ำทิพย์

ธรรมนาม

50

นางสาวนิลยา

วิลัยลักษณ์

51

นางสาวนุชนาฏ

ชโลมกลาง

52

นางสาวบุณยพร

รัตนารักษ์

53

นางสาวเบญญทิพย์

รักษาภักดี

54

นางสาวปณิฎฐา

มีล่อง

55

นางสาวปนัดดา

จันทะ

56

นางสาวปนัดดา

ศิริไพบูลย์พันธ์

57

นางสาวปราถนา

เทียนประภา

58

นางสาวปรียาภรณ์

เอี่ยมใหญ่

59

นางสาวปลายมาศ

กลิ่นสม

60

นางสาวปุญญิศา

บุญเลิศ

61

นางสาวปุณญาพร

อิ่มศรี

62

นางสาวพรธิตา

ยิ้มสกุล

63

นางสาวพรนภา

นาบุญ

64

นางสาวพรนภา

จ้อยร่อย

65

นางสาวพรพิมล

ผุยรอด

66

นางสาวพรรณววี

นุชพงษ์

67

นางสาวพรรภัทรษา

ทับสิน

68

นางสาวพัสวี

ไพบูลย์วุฒิ

 69

 นางสาวพิณณัสสา

 คุ้มกุมาร

70

นางสาวพิมผกา

คำขจร

71

นางสาวพิมพ์พร

พิมพ์สารี

72

นางสาวพิมลรัตน์

ทองบ่อ

73

นางสาวพิยดา

นาเกลือ

74

นางสาวแพรวา

คำโพธิ์ทอง

75

นางสาวภัทรวดี

รุ่งโรจน์

76

นางสาวมธุริน

ปั้นงาม

77

นางสาวมลวดี

วันทอง

78

นางสาวมัณฑนา

แสนเสนา

79

นางสาวเมษิณี

พันธุ์รัตน์

80

นางสาวเยาวลักษณ์

ศาลา

81

นางสาวรพีพร

บัวเกา

82

นางสาวรวีโรจน์

ทองใหม่

83

นางสาวรัญชนา

ญาณวารี

84

นางสาวรัฐฉัตร

สวนอ่วม

85

นางสาวรุ่งนภา

บังคม

86

นางสาวรุจิกร

ม่วงเกลี้ยง

87

นางสาวลักษณารี

ขิงเขียว

88

นางสาววนัสนันท์

มาคุ้ม

89

นางสาววรรณกานต์

อาจประโคน

90

นางสาววรรณพา

คงคาทอง

91

นางสาววรวลัญช์

จเรสิทธิกุลชัย

92

นางสาววราภรณ์

เพ็งสอน

93

นางสาววัลย์วรี

มาขน

94

นางสาววาสนา

แพรขาว

95

นางสาววาสิณี

คุ้มแว่น

 96

 นางสาววิภาดา

 ชื่นอุรา

97

นางสาววิลาวัลย์

สุขสำราญ

98

นางสาววีรภัทรา

จิตรบรรจง

99

นางสาวศรินทิพย์

สุนทรกุล

100

นางสาวศรีนภา

เพ็งเผื่อน

101

นางสาวศศิวิมล

แซ่เจ็ง

102

นางสาวศิริภัสสร

บูรณ์เจริญ

103

นางสาวศิริรัตน์

มิคร้าม

104

นางสาวศิริลักษณ์

วงค์จันทร์

105

นางสาวศิริลักษณ์

คันชิง

106

นางสาวศิริวรรณ

วงษ์สกุล

107

นางสาวสรัญรัชญ์

วีระเดช

108

นางสาวสโรชา

อุทัยวรรณ

109

นางสาวสาธิตา

ปานจินดา

110

นางสาวสายฝน

กรัดเฟื่อง

111

นางสาวสิรินันท์

แพนชัยสง

112

นางสาวสิริยากร

ผันทอง

113

นางสาวสิริรัตน์

ขำนิล

114

นางสาวสุชามาศ

บรรจงเกตุ

115

นางสาวสุนันทา

คนไทย

116

นางสาวสุพรรษา

อุ่นแก้ว

117

นางสาวสุรางคณา

นามพรม

118

นางสาวเสาวลักษณ์

บริบูรณ์

119

นางสาวอนัณญตา

มาสกุลทอง

120

นางสาวอนันญาดา

มาสกุลทอง

121

นางสาวอภิญญา

กลั่นแกล้ว

122

นางสาวอังคณา

กาญจนรัตน์

 123

 นางสาวอาณัฐสุดา

 คำพระยา

124

นางสาวอาทิตติญา

วงช้าง

125

นางสาวอาทิตยา

อิ่มสิน

126

นางสาวอารยา

เป็นสุข

127

นางสาวอารีรัตน์

รัตนะ

128

นางสาวไอยรา

อุทัยแสง

129

นายคณนาถ

งานพีระวัฒนา

130

นายจารุภัค

อภิชนเสวิยกุล

131

นายจิรวัฒน์

จิตต์วัฒนา

132

นายเจษฎาภรณ์

กระเชียงรัมย์

133

นายชัยวัฒน์

แก้วนาหอ

134

นายชิษณุพงศ์

บุญชู

135

นายโชคชัย

บุญรอด

136

นายณรงศักดิ์

สอนปัญญา

137

นายณัฐธัญ

บัวเหม

138

นายณัฐวัชร์

พูลเพิ่ม

139

นายดุษฎี

ใสแสง

140

นายเดชศักดิ์

แสงนาค

141

นายต่อลาภ

แซมทอง

142

นายทองดี

สิงห์วิสุทธิ์

143

นายธนกร

กองศิริ

144

นายธนากร

เปรมศิริ

145

นายธิเบศร์

ชาวนา

146

นายธิปไตย

ศรีขัดเค้า

147

นายธีรพงศ์

เฉลิมเกียรติพิกุล

148

นายนนท์ปวิธ

ฤทธิไธสง

149

นายนันทพงษ์

ปานโสภณ

150

 นายนันทพงษ์

 ปาณินท์

151

นายพงศกร

ปัตตะ

152

นายพชิดากร

มีสมวงษ์

153

นายพลาดร

นรขุน

154

นายพัฒนธนาบุญ

จันทบุรี

155

นายพีระวิชญ์

พวงมาลา

156

นายภพธร

กล่อมนัทธี

157

นายภัคตะวัน

ภู่สวัสดิ์

158

นายภาณุพล

อินทรักขณะ

159

นายภูมิพัฒน์

จันทร์ทรัพย์

160

นายภูวนนต์

คำทอง

161

นายรุ่งภัทรชัย

มาลัย

162

นายวิษณุ

ชาซิโย

163

นายหรรษา

เครือชะเอม

164

นายเหมือนฝัน

บุญมาก

165

นายอนุพงษ์

จ่ายหนู

166

นายอภิรักษ์

ศรีภูมิ

167

นายอรุณรัสมี

คัด

168

นายอาทิตย์

ปานพิตร

169

นายอิทธิพล

ยุติเทพศาล

170

นายเอกชัย

การุณรัตน์

 

ประกาศ กยศ. รอบ 2 และติดตามนักเรียนที่ได้รับตั้งแต่รอบที่ 1 และไม่มาติดต่อ

ประกาศ กยศ. รอบ 2 และติดตามนักเรียนที่ได้รับตั้งแต่รอบที่ 1 และไม่มาติดต่อ

 

 

สอบถามข้อมูลสามารถ Add Line ได้ครับ

SBAC Nonthaburi Startup Challenge 2018

SBAC Nonthaburi Startup Challenge 2018

กิจกรรม “SBAC Nonthaburi Startup Challenge” ท้าทายความคิด สู่ธุรกิจ 4.0 ชิงโล่รางวัล เงินสด และทุนการศึกษา

 

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาที่สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนากระบวนการคิดสู่การเป็น Startup ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ในฐานะสถานศึกษาชั้นนำ ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม จึงได้มีการจัดโครงการ SBACNON STARTUP 2018 ภายใต้กิจกรรม SBAC Nonthaburi Startup Challenge ท้าทายความคิด สู่ธุรกิจ 4.0 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูง พัฒนาธุรกิจสู่ตลาดทั้งในประเทศและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

เงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ข้อเสนอโครงการที่นำเสนอจะต้องเป็นโครงการที่ไม่ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ
 2. ข้อเสนอโครงการต้องมุ่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม เพื่อเข้าสู่การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูง
 3. ข้อเสนอโครงการต้องเป็นโครงการที่อยู่ในระยะต่อไปนี้
  3.1. ต้นแบบธุรกิจ (Prototype)
  3.2. แนวคิดธุรกิจ (Idea)
  3.3 ธุรกิจที่ทำจริง มีรายได้เกิดขึ้นแล้ว (Product)
 4. ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึงความน่าสนใจของนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง
 5. ส่งข้อเสนอโครงการและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมายัง E-mail : Wittaya.pu@sbacnon.ac.th ภายในที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยสามารถกรอกข้อมูลผ่านช่องทางการสแกน QR Code ในแบบตอบรับได้

การประกวดแข่งขัน

 1. นำเสนอผลงานแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Slides Presentation ต่อหน้าคณะกรรมการ 5 นาที
 2. การตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที

(การประกวดแข่งขันมี 1 รอบเท่านั้น)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน
Marketing Opportunity (โอกาสทางการตลาด/ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ) 20
Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม/คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่โดนเด่น) 20
Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว/เติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด) 20
Social Impact (รูปแบบธุรกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) 20
Pitching (การนำเสนอผลงานแผนธุรกิจ) 10
Q&A (การตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ) 10
รวม 100

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Startup จากสถานประกอบการ
 2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Startup จากหน่วยงานภายนอก

 

วัน – เวลา ในการจัดการแข่งขันและประกาศผลรางวัล
วันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

สถานที่ในการจัดการแข่งขันและประกาศผลรางวัล
ห้องประชุม 1201 อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งเอกสารการประกวด ได้ที่:
อาจารย์วิทยา  ภัทรเกศสิริกุล
หัวหน้าทีมโครงการ SBACNON STARTUP 2018
โทร : 09-0989-1340
E-mail : Wittaya.pu@sbacnon.ac.th