เลือกหน้า

กิจกรรม “SBAC Nonthaburi Startup Challenge” ท้าทายความคิด สู่ธุรกิจ 4.0 ชิงโล่รางวัล เงินสด และทุนการศึกษา

 

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาที่สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนากระบวนการคิดสู่การเป็น Startup ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ในฐานะสถานศึกษาชั้นนำ ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม จึงได้มีการจัดโครงการ SBACNON STARTUP 2018 ภายใต้กิจกรรม SBAC Nonthaburi Startup Challenge ท้าทายความคิด สู่ธุรกิจ 4.0 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูง พัฒนาธุรกิจสู่ตลาดทั้งในประเทศและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

เงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ข้อเสนอโครงการที่นำเสนอจะต้องเป็นโครงการที่ไม่ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ
 2. ข้อเสนอโครงการต้องมุ่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม เพื่อเข้าสู่การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูง
 3. ข้อเสนอโครงการต้องเป็นโครงการที่อยู่ในระยะต่อไปนี้
  3.1. ต้นแบบธุรกิจ (Prototype)
  3.2. แนวคิดธุรกิจ (Idea)
  3.3 ธุรกิจที่ทำจริง มีรายได้เกิดขึ้นแล้ว (Product)
 4. ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึงความน่าสนใจของนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง
 5. ส่งข้อเสนอโครงการและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมายัง E-mail : Wittaya.pu@sbacnon.ac.th ภายในที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยสามารถกรอกข้อมูลผ่านช่องทางการสแกน QR Code ในแบบตอบรับได้

การประกวดแข่งขัน

 1. นำเสนอผลงานแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Slides Presentation ต่อหน้าคณะกรรมการ 5 นาที
 2. การตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที

(การประกวดแข่งขันมี 1 รอบเท่านั้น)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน
Marketing Opportunity (โอกาสทางการตลาด/ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ) 20
Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม/คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่โดนเด่น) 20
Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว/เติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด) 20
Social Impact (รูปแบบธุรกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) 20
Pitching (การนำเสนอผลงานแผนธุรกิจ) 10
Q&A (การตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ) 10
รวม 100

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Startup จากสถานประกอบการ
 2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Startup จากหน่วยงานภายนอก

 

วัน – เวลา ในการจัดการแข่งขันและประกาศผลรางวัล
วันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

สถานที่ในการจัดการแข่งขันและประกาศผลรางวัล
ห้องประชุม 1201 อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งเอกสารการประกวด ได้ที่:
อาจารย์วิทยา  ภัทรเกศสิริกุล
หัวหน้าทีมโครงการ SBACNON STARTUP 2018
โทร : 09-0989-1340
E-mail : Wittaya.pu@sbacnon.ac.th