เลือกหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ่อม

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนซ่อม 

 

2. กรอกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนซ่อมในแบบฟอร์ม (ไม่เกิน 12 หน่วยกิต)

3. ชำระเงินผ่าน QR CODE ด้านล่าง หรือโอนเงินเข้าบัญชีวิทยาลัยฯ ดังนี้
     – ธนาคารธนชาต  เลขที่บัญชี 027-6-16666-8
     – ธนาคารกรุงเทพ  เลขที่บัญชี 914-0-23598-8

4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนซ่อมให้ครูที่ปรึกษา (ทางออนไลน์)