เลือกหน้า

วิธีการจ่ายเงินกู้ยืมของธนาคาร

1. ค่าครองชีพ

ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันของผู้กู้ยืมทุกรายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯของผู้กู้ยืมทุกราย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการกู้ยืมของผู้กู้ยืมผ่าน ระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพโดยเร็ว

2.ค่าเล่าเรีย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื้องกับการศึกษา

กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง กับการศึกษาและค่าครองชีพ  ว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน กรณีสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Auto mail) เพื่อให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้สถานศึกษา จัดทำใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ e-Studentloan แนบมาพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขแล้วส่ง ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมดำเนินการต่อไป ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจำนวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

***หมายเหตุ***

 

1. เอกสารประกอบแบบคำขอกู้

2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

3. เอกสารแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา