เลือกหน้า

สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 589 1133 ต่อ 150 – 155
อ. วัชรพล รู้แผน โทร. 095-9865646

 

ทำไมต้องเรียนที่ SBAC นนทบุรี

 

 

 

ทำไมต้องเรียนที่ SBAC นนทบุรี

✓ ออกแบบอาชีพให้อนาคตได้ด้วยตนเอง
✓ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกคน(ทุนวิทยาลัย หรือ ทุนกู้ยืมรัฐบาล)
✓ สอนให้คุณเป็นมืออาชีพในทุกสาขาวิชา ด้วยครูที่มีประสบการณ์
✓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนพร้อม ห้องเรียนทันสมัยตามมาตรฐานสากล
✓ ครูมอบความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลใกล้ชิดตลอดจนจบการศึกษา

ข้อมูลการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
เปิดรับ : รอบเช้า, รอบบ่าย, รอบเสาร์-อาทิตย์, รอบวันอาทิตย์ (วันเดียวเรียนแบบโมดูล) , รอบค่ำ

กำหนดการและวิธีการสมัคร

ขอรายละเอียดและสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ค่าเล่าเรียน

ส่ง : ฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
49/178 หมู่ 8 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทุบรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2589-1133
โทรสาร : 0-2589-9889

สาขาที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการและสิทธิพิเศษ

1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีโครงการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
5. นักเรียน-นักศึกษา ชาย/หญิง มีสิทธิเรียน ร.ด. ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน
6. ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
7. บริการประกันอุบัติเหตุ
8. บริการจัดหาที่ฝึกงานระหว่างเรียน และช่วยหางานให้เมื่อเรียนจบ
9. ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง
10. เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรพล รู้แผน โทร. 095-9865646

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
49/178 หมู่ 8 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155
โทรสาร : 0-2589-9889

สมัครเรียนวันนี้ อนาคตที่สดใสรออยู่ที่นี่

ศูนย์รับสมัครด้วยตนเอง
สมัครเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ
หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2589-1133 ต่อ 150-155
สมัครเรียนออนไลน์
สมัครเรียนง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์
ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลา
Facebook Fanpage
สมัครผ่าน Facebook Fanpage
SBAC นนทบุรี