เลือกหน้า

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู-บุคลากร แบบ 360˚ ประจำปีการศึกษา 2563

 ภาคเรียนที่ 1/2563

1. แบบสอบถามเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน ครู SBAC น่าจะได้คะแนนเท่าไร

2.1 แบบประเมินผู้บังคับบัญชา (ประเมินผู้บริหาร)

2.2 แบบประเมินผู้บังคับบัญชา (ประเมินหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน)

3. แบบประเมิน HORD เป็นรายบุคคล (ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา)

3.1 ฝ่ายวิชาการ / ห้องสมุด 

3.2 แผนกบัญชี

3.3 แผนกการตลาด 

3.4 แผนกภาษาต่างประเทศ

3.5 แผนกสามัญ  

3.6 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.7 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก

3.9 การโรงแรม

3.10 แผนกท่องเที่ยว

3.11 แผนกพิมพ์ดีด

3.12 ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและกิจการนักศึกษา

3.13 ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ

3.14 ศูนย์แนะแนวทางการศึกษาฯ

3.15 ศูนย์ MIS

3.16.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (กลุ่มแม่บ้าน ช่าง พนักงานขับรถยนต์)

3.16.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

4. แบบประเมินแม่บ้าน

1. แบบประเมินครูตาม 4 มาตรฐาน ครุสภา

1.1 แผนกบัญชี

1.2 แผนกการตลาด 

1.3 แผนกภาษาต่างประเทศ

1.4 แผนกสามัญ 

1.5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.6 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.7 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก

1.8 การโรงแรม

1.9 แผนกท่องเที่ยว

1.10 แผนกพิมพ์ดีด

2. แบบประเมินครูตามความนิยมของตน 9 เรื่อง

2.1 แผนกบัญชี

2.2 แผนกการตลาด 

2.3 แผนกภาษาต่างประเทศ

2.4 แผนกสามัญ 

2.5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.6 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก

2.8 การโรงแรม

2.9 แผนกท่องเที่ยว

2.10 แผนกพิมพ์ดีด

3. แบบสอบถามเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน ครู SBAC น่าจะได้คะแนนเท่าไร

4. แบบประเมินฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

5. แบบประเมินบุคลากรสายสนับสนุน

6. แบบประเมินแม่บ้าน