เลือกหน้า

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

R

ปรัชญา

พัฒนามาตรฐาน สร้างานเป็นระบบ
R

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน่วยงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

R

พันธกิจ

มุ่งมั่นในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมทั้งประสานงานด้านการประกันคุณภาพทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด