เลือกหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 และ ปี 2550 มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงได้รับรางวัลมากมาย เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ต่อเนื่อง 3 สมั้ย ในปีการศึกษา 2546 , 2550 และ 2554 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งระบบ ตัวแทนประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปีซ้อน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านการรับรองคุณภาพสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล “ระดับดีเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปัจจุบันวิทยาลัยฯ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก ที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า กล้าคิดกล้าทำ เพื่อร่วมงานกับเราในตำแหน่ง ดังนี้

ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการร้านกาแฟ

จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติ

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6, ปวช., ปวส.
– จบสาขาที่เกี่ยวข้อง การโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพ, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใจรักในงานบริการ
– มีประสบการณ์การทำกาแฟ เครื่องดื่มอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใจรักงานบริการ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใส่ใจ รักความสะอาด
– ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ
– มีความเสียสละ อดทน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– มีความระเอียดรอบคอบ
– มีประสบการณ์ด้านบาริสต้า

ประสบการณ์ : 1-5 ปี

 ภาระงานและความรับผิดชอบ
– ดูแลและแนะนำเครื่องดื่ม + อาหารของร้านให้กับลูกค้า
– รับออเดอร์ เก็บเงินลูกค้า (แคชเชียร์)
– ชงเครื่องดื่มตามสูตร + ทํา latte art ได้
– เช็คสต็อก เตรียมวัตถุดิบ
– ดูแล และทำความสะอาดภายในร้าน
– สรุปปิดยอดขายประจำวัน

 เอกสารสมัครงาน
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

อาจารย์คอมพิวเตอร์กราฟิก

จำนวน 1 อัตรา

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สอนเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
2. อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำชั้น

 1. มีทักษะการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแบบเรียน รายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือเรียน เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน สื่อเทคโนโลยี และวัดประเมินผล
 3. ให้ความร่วมมือในการเลือกหลักสูตร หนังสือเรียน หนังสือประกอบ สมุดแบบฝึกหัดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 4. จัดทำแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การวัดและประเมินผล แนะแนว
 7. ติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 8. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เป็นต้น
 9. ให้ความสนใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
 10. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 11. วิเคราะห์ และออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ จัดระดับผลการเรียน
 12. จัดทำเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการมาเรียนของนักรเรียนนักศึกษา
 13. ติดตามการหยุดเรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
 14. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
 15. ให้ความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
 16. งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์การโรงแรม

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สอนเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
2.อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำชั้น
3. มีทักษะการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแบบเรียน รายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือเรียน เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน สื่อเทคโนโลยี และวัดประเมินผล
5. ให้ความร่วมมือในการเลือกหลักสูตร หนังสือเรียน หนังสือประกอบ สมุดแบบฝึกหัดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
6. จัดทำแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา
8. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การวัดและประเมินผล แนะแนว
9. ติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
10. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เป็นต้น
11. ให้ความสนใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
12. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
13. วิเคราะห์ และออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ จัดระดับผลการเรียน
14. จัดทำเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการมาเรียนของนักรเรียนนักศึกษา
15. ติดตามการหยุดเรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
16. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
17. ให้ความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
18. งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์ การบัญชี

จำนวน 2 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติ 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

อาจารย์แนะแนว

จำนวน 1 อัตรา

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ (ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

ภาระงานและความรับผิดชอบ
1.รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
2.ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาด้วยการออกบูธ นิทรรศการ การบรรยาย และแจกเอกสาร แผ่นพับใบปลิว ตามโรงเรียน และสถานประกอบการต่าง ๆ
3.จัดทำเอกสารการรับสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานให้เป็นปัจจุบัน
4.บันทึกและดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
5.จัดทำสต๊อกสื่อประชาสัมพันธ์ จัดเตรียม เพื่อเสนอ ดำเนินการจัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
6.งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์การตลาด

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกฃ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

จำนวน 1 อัตรา

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ (ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

ภาระงานและความรับผิดชอบ
1.ตรวจนับสินค้า และทำการตรวจสอบนับสินค้าตามใบสั่งซื้อและใบส่งของ
2.เคลื่อนย้ายสินค้า จัดเก็บลงสต็อกแยกตามหมวดหมู่และประเภทของสินค้า
3.จัดทำสต็อกการ์ดรับสินค้าเข้า
4.จัดเก็บเอกสารการเบิกสินค้า และตัดยอดที่สต็อกการ์ดสินค้าพร้อมจ่ายสินค้าให้กับผู้เบิก
5.จัดเก็บเอกสารการรับสอนค้าคืนภายใน และนำไปเพิ่มที่สต็อกการ์ดพร้อมจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อก
6.จัดเก็บเอกสารใบคืนสินค้า พร้อมนำไปตัดยอดที่สต็อกการ์ดออก
7.จัดเก็บใบส่งซ่อม/ใบยืมสินค้า เพื่อยืนยันในการนำอุปกรณ์ไปซ่อม หรือยืมสินค้าไปใช้ชั่วคราว เพื่อการตรวจเช็คยอดสต็อกได้ในการตรวจนับ
8.วางแผนในการจัดทำตัวบ่งชี้สินค้าทั้งเก่าและใหม่เพื่อสะดวกในการค้นหายิ่งขึ้น
9.ตรวจเช็คและปรับปรุงจำนวนสินค้าให้ตรงกันทั้งตัวสินค้าที่มีอยู่และข้อมุลในสต็อกการ์ด
10.จัดทำรายงานสรุปสินค้าคงเหลือประจำเดือน
11.จัดส่งเอกสารถ่ายสำเนาให้แต่ละแผนกที่จะทำการตัดสต็อก
12.วางแผนงานเพื่อทำโปรเจคเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูลสต็อกสินค้า
13.งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

 

หัวหน้างานบัญชี-การเงิน สต๊อก และจัดซื้อ

จำนวน 1 อัตรา  (ด่วน) !!!

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไปฅ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 – 2 ปี
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

ภาระงานและความรับผิดชอบ
– รับ – เบิก จ่ายการเงินของโรงเรียน
– จัดทำทะเบียน เบิก – จ่าย บัญชีเงินสดรายวัน งบเดือน
– ตรวจสอบ เก็บ รักษาเอกสาร หลักฐานการเงิน และบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
– จัดทำงบดุลบัญชีการเงินให้เป็นปัจจุบัน
– จัดซื้อ จัดหาเอกสารหลักฐานให้เพียงพออยู่เสมอ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินสดรายวัน อื่น ๆ
– สำรวจ วัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ของแต่ละฝ่ายงานต่าง ๆ
– ดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ
– ตรวจสอบ ดูแลรักษาสต็อกให้เป็นปัจจุบัน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์
– เก็บ รวบรวมและจัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และสต็อก
– สรุปวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติเมื่อสิ้นเดือน และสิ้นปีการศึกษา
– งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ IT Support (ด่วน)

จำนวน 1 อัตรา  (ด่วน)

1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ
4. ทำงาน 5 วันครึ่ง / สัปดาห์
5. รับนจบใหม่ ที่มีความขยัน และชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

 คุณสมบัติเพิ่มเติม

 – ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สอนเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.

2.อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำชั้น
3. มีทักษะการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแบบเรียน รายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือเรียน เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน สื่อเทคโนโลยี และวัดประเมินผล
5. ให้ความร่วมมือในการเลือกหลักสูตร หนังสือเรียน หนังสือประกอบ สมุดแบบฝึกหัดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
6. จัดทำแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา
8. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การวัดและประเมินผล แนะแนว
9. ติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
10. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เป็นต้น
11. ให้ความสนใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
12. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
13. วิเคราะห์ และออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ จัดระดับผลการเรียน
14. จัดทำเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการมาเรียนของนักรเรียนนักศึกษา
15. ติดตามการหยุดเรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
16. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
17. ให้ความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
18. งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บุคคล

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 – 2 ปี
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

เจ้าหน้าที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

จำนวน 1 อัตรา

เพศ : หญิง
อายุ (ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : จบการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านงานบริการ 1 – 2 ปี
มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ภาระงานและความรับผิดชอบ
1.จำหน่ายเครื่องดื่มให้กับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน
2.ช่วยแม่บ้านเรียงช้อน ส้อม ให้เรียบร้อย ก่อนจะเข้าไปเรียงใส่ภาชนะในบริเวณศูนย์ฯ
3.ตรวจเช็ค ดูแล ถังน้ำอัดลม เพื่อเตรียมการสั่งยอดของน้ำอัดลม
4.ตรวจเช็คดูแลตู้ทำน้ำแข็งเพื่อเตรียมการในวันต่อไป
5.จัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มในโอกาสต่าง ๆ
6.ตรวจเช็ค,นับยอดจำหน่ายคูปอง เครื่องดื่ม วันต่อวัน พร้อมส่งให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ
7.ช่วยแม่บ้านจัดเรียงช้อนส้อมตะเกียบช้อนขนม ทั้งในบริเวณศูนย์อาหารและบริเวณ
จุดล้างจานที่ 1,2 ช่วงเช้าเย็น
8.จัดเครื่องดื่มนอกสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ
9.ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

แม่บ้าน

จำนวน 2 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา : จบการศึกษาระดับ ป.3 ขึ้นไป
อายุ (ปี) : 18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 – 2 ปี
มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ เสียสละ และความอดทน

ภาระงานและความรับผิดชอบ

– ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้ม บริเวณโรงเรียน สนามกีฬาการเปิด-ปิดอาคารสถานที่ ห้องเรียนและอื่น ๆ

 – บริการและประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบกับฝ่ายงาน หรือหน่วยงานอื่น

 – ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน และอื่น ๆ

– งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน 1 อัตรา

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

อาจารย์คณิตศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอกประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา
– มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
– มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

 

สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เครื่องแบบ
4. ท่องเที่ยวประจำปี
5. ประกาศเกียรติคุณ
6. ทุนการศึกษา
7. สวัสดิการครู

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
5. ใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอน (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

วิธีการติดต่อสมัครงาน
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
2. สมัครด้วยตัวเอง ณ แผนกบุคคล อาคารวิชชานนท์
อาทิตย์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ส่ง Resume พร้อมหลักฐานการสมัครทาง Email: personal@sbacnon.ac.th
4. ส่งจดหมาย มาที่แผนกบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เลขที่ 49/178 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2589-1133
โทรสาร: 0-2589-9889