เลือกหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 และ ปี 2550 มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงได้รับรางวัลมากมาย เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ต่อเนื่อง 3 สมั้ย ในปีการศึกษา 2546 , 2550 และ 2554 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งระบบ ตัวแทนประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปีซ้อน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านการรับรองคุณภาพสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล “ระดับดีเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปัจจุบันวิทยาลัยฯ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก ที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า กล้าคิดกล้าทำ เพื่อร่วมงานกับเราในตำแหน่ง ดังนี้

ร่วมงานกับเรา

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาระบบ

จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)
1. เพศชาย-หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 – 2 ปี
3. มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
5. มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู

เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

จำนวน 2 อัตรา
1. เพศชาย (ไม่สูบบุหรี่) อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการขับรถตู้ และชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เลขานุการผู้บริหาร

จำนวน 1 อัตรา

1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่ต่ำกว่า 1ปี
4. อายุ 25 ปีขึ้นไป
5. สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้ มีความยืดหยุ่นในเวลางาน

อาจารย์ การบัญชี

จำนวน 2 อัตรา
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีบุคลิกภาพดี
4. จบสาขาการการบัญชีโดยตรง
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

จำนวน 1 อัตรา
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพดี
4. มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า รักหนังสืือ มีความติดตามความเคลื่อนไหวของหนังสือ
5. เป็นผู้มีความละเอียด ประณีต อดทน
6. เป็นคนมีระเบียบวินัย

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

จำนวน 1 อัตรา

1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. ตัดสติ๊กเกอร์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ และเขียนแผ่นโฟมได้
5.มีความสามารถได้การถ่ายภาพและระบบเครื่องเสียง

เจ้าหน้าที่กราฟิก

จำนวน 1 อัตรา
1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบป้าย และตัวอักษร
4. ทำงาน 5 วันครึ่ง / สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ IT Support

จำนวน 1 อัตรา
1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ
4. ทำงาน 5 วันครึ่ง / สัปดาห์

อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวน 2 อัตรา
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีบุคลิกภาพที่ดี

อาจารย์คอมพิวเตอร์กราฟิก

จำนวน 1 อัตรา
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านกราฟิกทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ

อาจารย์พัฒนาผู้เรียน และกิจการนักศึกษา

จำนวน 1 อัตรา
1. เพศ ชาย
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพละศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา ยาเสพติด และการปฐมพยาบาล
4. มีความเป็นผู้นำ อดทน ช่างสังเกตุ

หัวหน้าอาคารสถานที่

จำนวน 1 อัตรา
1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านอาคารสถานที่

สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เครื่องแบบ
4. ท่องเที่ยวประจำปี
5. ประกาศเกียรติคุณ
6. ทุนการศึกษา
7. สวัสดิการครู

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
5. ใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอน (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

วิธีการติดต่อสมัครงาน
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
2. สมัครด้วยตัวเอง ณ แผนกบุคคล อาคารวิชชานนท์
อาทิตย์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ส่ง Resume พร้อมหลักฐานการสมัครทาง Email: personal@sbacnon.ac.th
4. ส่งจดหมาย มาที่แผนกบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เลขที่ 49/178 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2589-1133
โทรสาร: 0-2589-9889