เลือกหน้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ) คือสถาบันการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเป็นสถาบันที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2522 สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ได้นำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้สอนเป็นแห่งแรก โดยทางสถาบันฯ ได้เน้นการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และด้วยความสัมฤทธิ์ผลในการสอนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่สถาบันฯ ได้ผลิตนักศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศกว่า 1,000,000 คน พร้อมแต่งตำราเรียนเองมากกว่า 100 รายวิชา และได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ ภาษาต่างประเทศ ออกไปยังเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคกว่า 20  สาขาทั่วประเทศ จนได้รับการยอมรับ จากประชาชนให้เป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศที่ใหญ่ ทันสมัยและมีมาตรฐานที่สุดในประเทศไทย โดยมีรางวัล ดีเด่นด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายเป็นประกัน และที่ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ สถาบันฯ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2538 ปี 2545 และปี 2550 นอกเหนือจากนั้นยังมีสถาบันในเครือคือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต ซึ่งดำเนิน การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว สถาบันจึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียน สยามบริหารธุรกิจ” “SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE (SBAC)” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนหลักสูตร ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ และด้านภาษาต่างประเทศไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  อีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ภาคภูมิใจ  คือการได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  ประจำปี 2546 ปี 2550 และ ปี 2554 และในปี 2554  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ”

Siam  Business Administration  College  (SBAC) is the institution, a part of  the growing  Siam  Computer and  Language  Institute’s  (SCL) family. In 1979, SCL was the first school  established  for  studying and  teaching  of  computer and  language  curriculum  in  Thailand.  This  newest  member of  the  SCL  family SBAC was  created  under  the  leadership  of  the  top  educators  in  Thailand. Siam  Computer and Language  has always emphasized  the  learning  of both theory and  skill  operations.  The  same  objective  will  be  the cornerstone of SBAC’S commitment to its  students.  Over  the 20 years since SCL’s founding, over 1,000,000 students  have become skillfull in computer  operations  and  foreign  languages  (English  and  Japanese).  There  are  over  20  branches  of  SCL  in  Thailand  to  make  this  possible. SBAC,  teaching the long curriculum of  the Ministry of Education, will  be as widely  accepted  because it joins Siam    Computer and  Language Institute’s as big, modern, by using  the best  educational  standards  in  Thailand. Those standards  were  acclaimed  when  Siam  Computer and  Language  Institute  received  award  from  His  Majesty  the  King  in  1995, 2002 and 2007 recognizing it  for offering of the best vocational education in  Bangkok. SBAC as well as SCL will continue  to  guarantee  the  best  education  available. Besides that SBAC has developed with higher institution named North Bangkok University that located at Saphanmai and Rangsit campuses. This university offering graduate an undergraduate degree (Bachelor , Master and Doctorial) Today  many  new  developments  are  causing  technology  and  business  to  expand  quickly. SBAC was designed  to produce  successful  students to be the leaders  in  these  developments. Therefore,  two  levels  of    education;  Diploma and  Advanced Diploma  are offered  both  in Thai and  English  Programs.  Graduating         students  who  receive  either  a  Diploma  or  Advanced  Diploma  will  be  able  to  use  the  computer  effectively  in  their  own  and  related  areas  of  study.  These  successful  students  will  be  able to work effectively and to  continue  their  studies  for  a  Bachelor’s  Degree both inside and outside the country. For over 10 years of existence, SBAC has many achievements. One of these is the award from His Majesty the King which was acquired in 2003, 2007 and 2011, that guarantees quality education and management. Siam Business Administration College had introduced its new branch, Siam Business Administration College Nonthaburi, in 2007. It is aimed at providing vocational education exhibiting the highest moral principles, undertaking advanced academics, acquiring the best possible skills and exploring advanced technologies thus producing graduates that are competitive in the global marketplace. However, Siam Business Administration College has permitted to “Siam Business Administration Technological College” in the year 2011.

      แนวความคิดความเชื่อเชิงปรัชญาในการบริหารการเรียนการสอนของฝ่ายบริหารครูอาจารย์และบุคลากรทุก ๆ ระดับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ยึดมั่นร่วมกันคือ

“ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ           เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

      1. ทักษะเป็นเลิศ หมายถึง วิทยาลัยตระหนักในความสำคัญของการผลิตกำลังคนระดับกลางให้ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพ ด้านพาณิชยกรรมที่ต้องมีทักษะกล้าแกร่ง ชำนาญ ช่ำชอง คล่องแคล่ว และบากบั่นอดทนอย่างแท้จริงทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งทักษะความรอบรู้ด้านวิชาการเฉพาะอย่าง เฉพาะสาขาที่นักเรียนนักศึกษาตั้งใจและมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพ

      2. เชิดชูคุณธรรม ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์ขาดความสนใจในด้าน จริยธรรมสุนทรียศาสตร์และศีลธรรมที่เป็นหลักของความเป็นมนุษย์ที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ วิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่จะฝึกลักษณะนิสัยควบคุมดูแลความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ความสวยงาม และสุนทรีย์ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้จะประกอบอาชีพด้านพณิชยกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขมุ่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาต

      3. ก้าวนำวิชาการ อาชีพพณิชยกรรมจำเป็นต้องฝึกทักษะด้านภาษาให้เกิดความชำนาญและใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเน้นการเรียนการสอนกับชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาก็ดี การวางแผนแนวปฏิบัติให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยก็ดี ล้วนเพื่อเสริมสร้างความเด่นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้น วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งก้าวนำวิชาการโดยมีอาจารย์ต่างชาติเป็นผู้สอน นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทยที่ได้เข้าศึกษาจะรอบรู้วิชาการในสาขาอาชีพต่าง ๆ หลากหลายจากอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติทำให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลในโลกวิชาการด้านธุรกิจและการพาณิชย์อย่างแน่นอน

      4. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ด้านพาณิชยกรรมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าทางการปฏิบัติและทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก วิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านเป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษามาช้านาน ซึ่งขณะนี้มีสถาบันสอนทั่วประเทศหลายสิบแห่ง จึงตระหนักในการแสวงหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือและนวัตกรรมที่นำสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาลัยจึงตระหนักดีว่าจะต้องก้าวนำทั้งทางด้านวิชาการ พาณิชยกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้กุลบุตร-ธิดาที่กำลังใฝ่ใจและปรารถนาจะได้รับบริการจากสถานศึกษา จะได้มีความสามารถรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้จักใช้ รู้จักปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าต่อการอาชีพอย่างแท้จริง

 SBAC’s philosophy for the operation and administration of teaching and learning is that students, teachers,and employees at SBAC are committed to:

* Acquiring the best possible skills * Exhibiting the highest moral principles 
* Undertaking advanced academics * Exploying expert technologies

 SBAC students will acquire expert and professional skills in computer usage and foreign language (English).Their excellent knowledge will provide them an opportunity to be leaders in their field and related fields ofstudying offered by SBAC. With the rapid changes in science and technology some of today’s leaders lose sight of the moral, cultural and creative nature of mankind. SBAC emphasizes the proper habits, behavior and discipline so our students will have the highest moral principles to work effectively and serve society. In this way, they will be able to live happily in society and can give of themselves to benefit their fellow man and their country. With the commercial world changing so rapidly the need for expert technologies is critical. SBAC and research the newest technologies and materials to offer to their students the knowledge needed for the 21st century. These advanced technologies will offer the vocational students the most modern scope of study. Expert English language proficiency will be emphasized at SBAC. We expect student to practice and use English in school so they will be able to read, write, listen and speak effectively. With students from countries other than Thailand in attendance a cross cultural experience with students from other countries will be a great benefit to the Thai students. Advanced academics will give SBAC students the opportunity to develop clearly. Exciting and innovative ideas are greater than those found in the usual academic world of business and commerce. Marketing students will simulate professional sales presentations, accounting students will utilize state of the art case studies, while business computer students will interact with internet and media publications students will create the most dynamic graphic presentations on their computers. SBAC’s commitment to the highest quality of advanced academics provides a progressive foundation in all areas of study, so students enrolling in the school will learn the most modern technology ; how to use it, how to improve it, and how to apply that technology successfully to their daily lives.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เป็นสถาบันอาชีวศึกษา ชั้นนำระดับสากล พัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยี ภาษา นวัตกรรม ควบคู่คุณธรรม เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

1. จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เน้นด้านเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ที่ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างงานได้อย่างมีคุณค่า
2. ส่งเสริมการจัดทำ สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
6. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานนานาชาติ

      วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีได้วางแนวปฏิบัติตามปรัชญาและความคิดความเชื่อสูงสุดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงกำหนดเป็น วัตถุ ประสงค์ของวิทยาลัยเพื่อการจัดการบริหารและการเรียนการสอน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านการพาณิชยกรรมที่จะเป็นกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยให้มีทักษะ ความชำนาญในการอาชีพสาขาต่าง ๆ จากสถานประกอบการ ให้มีประสบการณ์ของสภาพเป็นจริงในวงการอาชีพให้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความมีทักษะเป็นเลิศในการอาชีพแต่ละสาขาและมีความสามารถในด้านการอบรมคนในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
2. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาให้เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามิใช่เพียงมุ่งประโยชน์ส่วนตนแต่เป็นผู้ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยมุ่งฝึกและทำกิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักสวยรักงาม มีสุนทรีย์ ในจิตใจ ไม่โหดเหี้ยม ก้าวร้าวและรุนแรง ฝึกความมีระเบียบวินัยสร้างและฝึกคุณลักษณะที่สถานประกอบการและสังคมต้องการ

3. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความคิดก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม ชอบการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนารู้จักแสวงและค้นหา วิชาการใหม่ ๆ แล้วนำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกความมีน้ำใจ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งด้าน การอาชีพและการดำเนินชีวิต

4. เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาค้นคว้าและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์ ต่อการอาชีพและหน้าที่ของตน รู้จักคิดค้นให้เกิดการพัฒนาและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถ ปรับตนเอง ให้เข้ากับการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมหาแนวทางสร้างกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ และการหาประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยี ให้มาก 5. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ (North Bangkok University, NBU) ทั้งระดับปริญญาตรีและมหาบัณฑิตต่อไป นอกเหนือจากความสามารถในการ ประกอบอาชีพได้

บุคลิกภาพดี มีวินัย

SMART & SMILE

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์กตัญญู เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

logo

 

      สัญลักษณ์เป็นรูปตรีเอกานุภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมสามด้าน หรือสามมิติของการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ที่มุ่งเน้นในการบริหารวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคนระดับกลางให้แก่สังคมโดยเน้นด้านแรก คือการบริหารงานบุคคลทั้งที่เป็น ครู นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้านที่สองเน้นด้าน หลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ในนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนด้านการอาชีพทางธุรกิจ ด้านที่สามเป็นการเน้นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเรียนรู้และใช้อุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้คล่องแคล่วเปี่ยมด้วยทักษะทุกประการ

      สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็ก 4 รูป ในสามเหลี่ยมใหญ่นั้น หมายถึง ปรัชญาหลัก 4 ประการ ของวิทยาลัย คือ

สามเหลี่ยมสีแดง รูปแรกหมายถึง มุ่งฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มี “ทักษะเป็นเลิศ” ในงานอาชีพด้านธุรกิจและพณิชยกรรม

สามเหลี่ยมสีแดง รูปที่ 2 หมายถึง วิทยาลัยจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า และ “ก้าวนำวิชาการ” ในสังคมการศึกษามีความทันสมัย ตลอดไป

สามเหลี่ยมสีแดง รูปที่ 3 หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่จะฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่องานอาชีพโดยมุ่งที่ความ “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

รูปที่ 4 เป็นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยสามเหลี่ยมสีแดง 3 รูปนั้น หมายถึง ความเป็นหัวใจของการเรียนการสอนที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยให้มี “คุณธรรม” พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์ เข้าใจมนุษย์สามารถอยู่และทำงานด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงโดยยึดหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย เพราะบุคคลที่แม้มีความรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพเพียงใด ถ้าขาด “คุณธรรม” ก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญในชีวิตที่สมบูรณ์ได้ยาก ความสัมฤทธิ์ผลตามแนวปรัชญาทั้ง 4 นี้ ขึ้นอยู่กับ 3 ด้านของสามเหลี่ยมใหญ่คือ บุคลากร หลักสูตรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนยิ่งกว่านั้น เส้นลายตามแนวนอน หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสมบูรณ์ที่นักเรียนนักศึกษาอาจยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งวิทยาลัยจะเพียรพยายามให้เกิดความสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ สามเหลี่ยม และภาพรวมของวิทยาลัยที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ที่สุดนั้น ดังนั้นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่บนหน้าอกเสื้อของนักศึกษาก็ดี หน้าวิทยาลัย หรือในสมุด หนังสือและอื่น ๆ นั้นก็คือ ที่รวมของปรัชญาของวิทยาลัยที่สมบูรณ์ที่สุดที่อยู่ในสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวภายในสามเหลี่ยมที่เรียกว่า “ตรีเอกานุภาพ” โดยบรรจุความหมายตามปรัชญาของวิทยาลัยไว้ในสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้

“ทักษะเป็นเลิศ           เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ            เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

     color

เนื่องจากวิทยาลัยมุ่งผลิตกำลังคนระดับกลางทางด้านพณิชยกรรมสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วิทยาลัยเปิดสอนด้วยล้วนเป็นสาขาที่ต้องการฝึกคนให้มีความสะอาดประณีตละเอียดถี่ถ้วน รักสวยรักงาม มีอารมณ์สุนทรีย์ในงานอาชีพและอื่น ๆ เหล่านี้ย่อมแสดงถึงความบริสุทธิ์ทั้งด้านจิตใจร่างกาย และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงมีเหตุผลที่วิทยาลัยจะยึด “สีน้ำเงิน” เป็นสีประจำของวิทยาลัย โดยมีสัญลักษณ์ที่รวมปรัชญาของการบริหารวิทยาลัยและการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาไว้ตรงกลางของสีประจำวิทยาลัย ส่วนสีประจำสาขาวิชาของนักเรียนนักศึกษาต่าง ๆ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้นี้

      1. สาขาวิชาการบัญชี กำหนด “สีขาว” เป็นสีประจำสาขาวิชาที่แสดงถึงนักเรียนนักศึกษา ต้องมีความสะอาด ซื่อสัตย์ สุจริตบริสุทธิ์หนักแน่น ละเอียดรอบคอบในอาชีพการบัญชีเพราะล้วนต้องทำงานกับตัวเลขแทบทั้งสิ้น อีกทั้งต้องอดทน เสียสละ เวลาในการทำบัญชีให้เสร็จตามกำหนดเวลา แม้ต้องทุ่มเทเวลาส่วนตัวก็ตาม

      2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนด “สีแสด” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้า ความตื่นตัว ความเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วเพื่อความก้าวหน้าและความเที่ยงตรงของข่าวสารข้อมูลโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

      3. สาขาวิชาการตลาด กำหนด “สีเหลือง” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังและความตื่นตัวของการคงอยู่และเจริญก้าวหน้าของธุรกิจใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของการตลาดของธุรกิจนั้น      

      4. สาขางานการขาย กำหนด “สีเขียว” เป็นสีประจำสาขาวิชา เพราะการขายย่อมต้องการความเยือกเย็น มุ่งมั่น และอดทน อาชีพการขายต้องอาศัยจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารอย่างยิ่ง

      5. สาขางานเลขานุการ กำหนด “สีแดง” เป็นสีประจำสาขาวิชาเพราะการเลขานุการต้องการความสดชื่นและสีสันที่จะมีผลต่อบรรยากาศการทำงานและการบริหารงาน

      6. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ กำหนด “สีชมพู” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งแสดงถึงสีที่เข้ากันได้กับทุกคนทุกกลุ่มที่จะสามารถสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดเหมือนมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างความรัก รู้จักมักคุ้นกันได้เพราะสีชมพูเป็นสีแห่งความรักนั่นเองฃ

      7. สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ กำหนด “สีฟ้า” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งหมายถึง สีที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกอย่างเป็นสากลที่กว้างไกลไร้ขอบเขตของการใช้ภาษาในทุกสาขาวิชาชีพของการพณิชยกรรม เพราะธุรกิจการค้าและอาชีพบริการต่าง ๆ ย่อมต้องอาศัยภาษากลางที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางและภาษาดังกล่าวได้แก่ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษรวมทั้งภาษาอื่น ๆ อีกด้วย

      8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด “สีม่วง” เป็นสีประจำสาขาวิชา ซึ่งหมายถึงสีที่มีการพัฒนาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง กาเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลให้ระบบสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปแบบไป ระบบธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้และทันสมัย การได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์ในธุรกิจสามารถบรรลุในระดับที่ต้องการ รวมทั้งบทบาทของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจไปสู่ระบบพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic commerce) ซึ่งเป็นระบบธุรกิจในรูปแบบใหม่ ของตลาดการแข่งขัน

      9. สาขางานการท่องเที่ยว กำหนด “สีน้ำตาล” เป็นสีประจำสาขาเพราะการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ต้องการความสดชื่นผสมผสานกับสาระของประสบการณ์และความสุขที่ได้จากการท่องเที่ยว การบริการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว จึงมุ่งให้ลูกค้าได้ทั้งความสนุกสนาน การพักผ่อน และสาระประโยชน์จากประสบการณ์ตลอดจนสาระความรู้จากสถานที่บุคคลและสิ่งที่ได้รับจากการพบเห็นและการเรียนรู้อื่น

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

SBAC ของเรางามหรูเพริศเพราะสะอาดตา   สวยเด่นสง่าไม้พรรณนานาเช่นพฤกษ์ไพร
ธงเราสีน้ำเงินรุ่งเรืองเจริญยิ่งกว่าใคร   สวมเครื่องแบบงามหรูต้องใจทั้งหญิงชายชวนให้ตื่นตา
SBAC น้อมนำพร้อมวิชาการประมวลมา  ทุกสิ่งก้าวหน้าวิทยาการเด่นเลิศนำ
เราชาญเชี่ยวทักษะมานะเป็นเลิศเชิดคุณธรรม   วิชาการเรานั้นเป็นยอดแล้วก้าวนำเทคโนโลยี
ต้นไทรเป็นไม้แห่งความร่มเย็น   ไผ่เหมือนเช่นพลังรักสามัคคี
เฟื่องฟ้างามสง่าชั่วนาตาปี   ดุจเรานั้นครองความดีชั่วนิรันดร์
ขาวแดงเขียวเหลืองแสดชมพูสี   คือผองเรานั้นมีคณะสำคัญ
ชื่อเสียงความดีเด่นนั้นเป็นประกัน   SBAC นั้นศักดิ์ศรีลือเลื่อง
พวกเราชาว SBAC พร้อมหน้า   ตั้งสัจจาจักช่วยชาติบ้านเมือง
มุ่งหวังพัฒนาให้รุ่งเรือง   ให้ยิ่งประเทืองด้วยความรู้ของเรา
จักขอพิทักษ์ชาติและศาสน์   มหาราชจักรีไว้เหนือเกล้า
เชิดชูซึ่งสถาบันแห่งเรา   ให้เด่นเพริศเพราเกริกเกียรตินิรันดร์กาล