เลือกหน้า

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ