เลือกหน้า

      แนวความคิดความเชื่อเชิงปรัชญาในการบริหารการเรียนการสอนของฝ่ายบริหารครูอาจารย์และบุคลากรทุก ๆ ระดับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ยึดมั่นร่วมกันคือ

“ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ           เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

      1. ทักษะเป็นเลิศ หมายถึง วิทยาลัยตระหนักในความสำคัญของการผลิตกำลังคนระดับกลางให้ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพ ด้านพาณิชยกรรมที่ต้องมีทักษะกล้าแกร่ง ชำนาญ ช่ำชอง คล่องแคล่ว และบากบั่นอดทนอย่างแท้จริงทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งทักษะความรอบรู้ด้านวิชาการเฉพาะอย่าง เฉพาะสาขาที่นักเรียนนักศึกษาตั้งใจและมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพ

      2. เชิดชูคุณธรรม ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์ขาดความสนใจในด้าน จริยธรรมสุนทรียศาสตร์และศีลธรรมที่เป็นหลักของความเป็นมนุษย์ที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ วิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่จะฝึกลักษณะนิสัยควบคุมดูแลความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ความสวยงาม และสุนทรีย์ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้จะประกอบอาชีพด้านพณิชยกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขมุ่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาต

      3. ก้าวนำวิชาการ อาชีพพณิชยกรรมจำเป็นต้องฝึกทักษะด้านภาษาให้เกิดความชำนาญและใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเน้นการเรียนการสอนกับชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาก็ดี การวางแผนแนวปฏิบัติให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยก็ดี ล้วนเพื่อเสริมสร้างความเด่นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้น วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งก้าวนำวิชาการโดยมีอาจารย์ต่างชาติเป็นผู้สอน นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทยที่ได้เข้าศึกษาจะรอบรู้วิชาการในสาขาอาชีพต่าง ๆ หลากหลายจากอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติทำให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลในโลกวิชาการด้านธุรกิจและการพาณิชย์อย่างแน่นอน

      4. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ด้านพาณิชยกรรมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าทางการปฏิบัติและทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก วิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านเป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษามาช้านาน ซึ่งขณะนี้มีสถาบันสอนทั่วประเทศหลายสิบแห่ง จึงตระหนักในการแสวงหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือและนวัตกรรมที่นำสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาลัยจึงตระหนักดีว่าจะต้องก้าวนำทั้งทางด้านวิชาการ พาณิชยกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้กุลบุตร-ธิดาที่กำลังใฝ่ใจและปรารถนาจะได้รับบริการจากสถานศึกษา จะได้มีความสามารถรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้จักใช้ รู้จักปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าต่อการอาชีพอย่างแท้จริง

      SBAC’s philosophy for the operation and administration of teaching and learning is that students, teachers,and employees at SBAC are committed to:

* Acquiring the best possible skills 

* Exhibiting the highest moral principles 

* Undertaking advanced academics

* Exploying expert technologies SBAC

students will acquire expert and professional skills in computer usage and foreign language (English).Their excellent knowledge will provide them an opportunity to be leaders in their field and related fields ofstudying offered by SBAC. With the rapid changes in science and technology some of today’s leaders lose sight of the moral, cultural and creative nature of mankind. SBAC emphasizes the proper habits, behavior and discipline so our students will have the highest moral principles to work effectively and serve society. In this way, they will be able to live happily in society and can give of themselves to benefit their fellow man and their country. With the commercial world changing so rapidly the need for expert technologies is critical. SBAC and research the newest technologies and materials to offer to their students the knowledge needed for the 21st century. These advanced technologies will offer the vocational students the most modern scope of study. Expert English language proficiency will be emphasized at SBAC. We expect student to practice and use English in school so they will be able to read, write, listen and speak effectively. With students from countries other than Thailand in attendance a cross cultural experience with students from other countries will be a great benefit to the Thai students. Advanced academics will give SBAC students the opportunity to develop clearly. Exciting and innovative ideas are greater than those found in the usual academic world of business and commerce. Marketing students will simulate professional sales presentations, accounting students will utilize state of the art case studies, while business computer students will interact with internet and media publications students will create the most dynamic graphic presentations on their computers. SBAC’s commitment to the highest quality of advanced academics provides a progressive foundation in all areas of study, so students enrolling in the school will learn the most modern technology ; how to use it, how to improve it, and how to apply that technology successfully to their daily lives.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เป็นสถาบันอาชีวศึกษา ชั้นนำระดับสากล พัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยี ภาษา นวัตกรรม ควบคู่คุณธรรม เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

1. จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เน้นด้านเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ที่ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างงานได้อย่างมีคุณค่า
2. ส่งเสริมการจัดทำ สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
6. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานนานาชาติ