เลือกหน้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Information Technology

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวช. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Vocational Certificate in Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  Voc. Cert. Information Technology

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ :  Diploma Program in Information Technology

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวส. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Diploma in Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :   Dip. Information Technology

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิจและเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ดังโครงสร้างดังนี้

1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                       ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ             (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                 (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                 (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                                                    ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน              ( 18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ               ( 24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
   รวมไม่น้อยกว่า                     103 หน่วยกิต

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                           (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                      (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต                  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพวิชาชีพ                                        ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                   (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                     (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                       (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                               (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                                     รวมไม่น้อยกว่า                                                   83 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทียบเท่า

เทคโนโลยีก้าวล้ำ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ใส่ใจคุณธรรม ก้าวนำด้านไอที
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้  ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้ตรงกับความต้องการในตลาดเทคโนโลยีพร้อมตอบสนองความต้องการ ของสถานประกอบการและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะต่อสังคม
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนา นวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานทางด้านไอที เพื่อทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต
  2. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยะรรมให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน
  3. สร้างเสริมความคิดในด้านจิตสาธารณะ ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคม
  4. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ 2 ภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์
  5. พัฒนาระดับการเรียนการสอนโดยเน้นความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อ พัฒนาหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตร

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement