เลือกหน้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Marketing

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวช. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Vocational Certificate in Marketing
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  Voc. Cert. Marketing

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Marketing

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาการตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวส. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Diploma in Marketing
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :   Dip. Marketing

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิจและเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ดังโครงสร้างดังนี้

1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                       ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ             (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                 (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                 (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                                                    ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน              ( 18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ               ( 24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
   รวมไม่น้อยกว่า                     103 หน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                           (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                      (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต                  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพวิชาชีพ                                        ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                   (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                     (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                       (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                               (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                                     รวมไม่น้อยกว่า                                                   83 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือเทียบเท่า

คิดสร้างสรรค์ ทันสถานการณ์ มุ่งทักษะเชี่ยวชาญ มั่นในบุคลิกภาพ
แผนกการตลาดจะมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติจาก ประสบการณ์จริง มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดีของสังคม  และมีความพร้อมสู่หลักสูตรสองภาษา
  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
  2. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  3. มุ่งเน้นพัฒนา นักเรียน นักศึกษาสู่ความเป็นสากล
  4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชามีคุณลักษณ์ 5 ประการ
  5. ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ 4 ด้านทั้งด้านการเรียนการสอนด้านวิจัยด้านบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อย่างครบถ้วน

1. นักการตลาด
2. พนักงานขาย
3. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
5. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
6. เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า
7. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement