เลือกหน้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Tourism

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวช. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Vocational Certificate in Tourism
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  Voc. Cert. Tourism

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Tourism

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวส. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Diploma in Tourism
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : Dip. Tourism

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิจและเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ดังโครงสร้างดังนี้

1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                       ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ             (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                 (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                 (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                                                    ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน              ( 18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ               ( 24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
   รวมไม่น้อยกว่า                     103 หน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                           (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                      (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต                  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพวิชาชีพ                                        ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                   (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                     (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                       (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                               (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                                     รวมไม่น้อยกว่า                                                   83 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า

รักงานบริการ  เชี่ยวชาญภาษา  ฝึกความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ผลิตนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดีในสาขางานอาชีพ  มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นด้านภาษา ต่างประเทศและการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยมีคุณลักษณ์ 5 ประการของสถานศึกษา
  1. ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีของบุคคลในสายงานอาชีพและมีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงและสอนโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ
  3. จัดการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เน้นภาษาต่างประเทศ
  4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์จริง
  5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณลักษณ์ 5 ประการของสถาบัน

1. พนักงานในบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว
2. พนักงานสายการบิน
3. มัคคุเทศก์
4. พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
5. ผู้ประกอบการบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว
6. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
7. พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement