เลือกหน้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Accountancy

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวช. (การบัญชี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Vocational Certificate in Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  Voc. Cert. Accountancy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Accountancy

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  ปวส. (การบัญชี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Diploma in Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  Dip. Accountancy

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

**********ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิจและเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ดังโครงสร้างดังนี้

1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
******1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย**************(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
******1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ*****(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
******1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์***********(ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
******1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์************(ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
******1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา*************(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
******1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา*(ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ***********************ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
******2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน           ( 18 หน่วยกิต)
******2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ             ( 24 หน่วยกิต)
******2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
******2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ       (4 หน่วยกิต)
******2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                          รวมไม่น้อยกว่า                                      103 หน่วยกิต

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                           (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                      (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต                  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพวิชาชีพ                                        ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                   (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                     (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                       (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                               (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                                     รวมไม่น้อยกว่า                                                   83 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีหรือเทียบเท่า

สะอาด  ซื่อสัตย์  ประหยัด  เชี่ยวชาญ  ชำนาญวิชาชีพบัญชี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ ให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้กับนักเรียนปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีคุณภาพ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี
  4. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  1. ผู้ทำบัญชี
  2. ผู้ตรวจสอบภายใน
  3. นักวิเคราะห์ระบบบัญชี
  4. นักออกแบบและเขียนโปรแกรมด้านบัญชี
  5. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน อาจารย์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

นอกจากนั้นการเรียนการสอนของคณะบัญชียังเป็นการเตรียมการ สำหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อในอนาคตด้วย

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC LINK

advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement