เลือกหน้า

รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ระดับดีเยี่ยม”

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

ระดับคุณภาพดีมาก

วิทยาลัยฯได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ทำเนียบรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน

นางสาวสุนิสา แอกทอง

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2552

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมาก

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556

นางสาวรัตนพัทธ์ เกิดฉาย

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559

นางสาวนภัสสร ช่วยเกิด

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553

นายวิษณุ หนุศรี

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2557

นายปุณยธิษณ์ วิญญูวิสิทธิรักษ์

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส.

นางสาวพรทิพย์ คงเนียม

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2555

นางสาววรรษมน วงษ์แสน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

นางสาวพัฒน์นรี พิมพิสาร

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวนารีรัตน์ เล่าเปี่ยม

นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2555

นางสาวนันท์นภัส พ่อค้า

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558