เลือกหน้า

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

• สาขาวิชาการบัญชี

• สาขาวิชาการตลาด

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการโรงแรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

• สาขาวิชาการบัญชี

• สาขาวิชาการตลาด

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการโรงแรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ